DERNEĞİMİZ

Kuruluş Amacı ve Çalışma Biçimi

BURSA UNESCO Derneği ülkemizin de bağlı olduğu Birleşmiş Milletler Eğitim Bilim ve Kültür Organizasyonu olan ve anayasası 20 ülkenin resmen katılımı ile 04 Kasım 1946’da onaylanan UNESCO ‘nun kuruluş amaçları doğrultusunda çalışmak ve onun dünya çapındaki programını gerçekleştirmesine katkıda bulunmak amacıyla kurulmuştur.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda belirtilen çalışmaları yurt içinde ve yurt dışında yapar.

a) Ülkemizi uluslararasında eşit haklara sahip onurlu bir üye yapabilmek, dünyamız insanları için kabul edilen insan hakları ve temel özgürlükler ile yasaların uygulanması ve adalete ortak saygıyı yaygınlaştırılmak için uluslararasında eğitim yolu ile işbirliğinin artırılmasıyla barışa ve güvenliğe katkıda bulunmak için gerekli olan sosyal kültürel ve bilimsel çalışmaları yapmak.

b) Dünya çapındaki tarihi kültürel mirasları korumak ve geleceğe taşımak amacıyla projeler hazırlamak, bu projeleri uygulamak ve alanındaki diğer projelere destek vermek.

c) Gençleri UNESCO’nun çalışmalarıyla ilgilendirmek, katkılarını almak, aralarında ilişki kurmalarını sağlayarak birbirlerini ve kültürlerini tanımalarına yardımcı olmak, çağdaş uygarlık düzeyine ulaşmalarında destek vermek.

d) Türk gençliğinin, insanlığın ortak refahına katkıda bulunması amacıyla bilgi ve bilimi yayması ve alması için UNESCO nezdinde ulusal ve uluslararası programların hazırlanmasına ve uygulanmasına etkin bir şekilde katılmasını sağlamak.

e) UNESCO’nun kardeş okullar listesinde bulunan okullarla işbirliği içinde çalışmak ve kardeş okullara destek vermek.

Dernek “YURTA BARIŞ, DÜNYADA BARIŞ” ilkesiyle hareket eder, hoşgörüye geniş ölçüde yer verir. Devlet yaşamında ve uluslararası ilişkilerde kaba kuvvete ve ırkçılığa karşıdır. Siyasal, ideolojik ve dinsel konularla uğraşmaz. Çalışmalarında hiçbir şekilde amaç dışı konular ile kişisel çıkarlara yer vermez.

Dernek, olabildiğince değişik yaş ve meslek gruplarından kişilerle işbirliği içinde çalışır.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir, aynı veya benzer amaçlı yurt içi ve yurt dışı kurum ve kuruluşlara katılabilir, bu kurum ve kuruluşlarla işbirliğinde bulunabilir; çalışma kolları ve komisyonlar kurabilir.

Dernek amaçlarına uygun yurt içinde ve yurt dışındaki derneklerle ve aynı amaçları taşıyan dernek veya vakıf gibi kuruluşlara üye olabilir.

ÇALIŞMA BİÇİMİ a) Ulusal ve uluslararası düzeyde eğitimler, konferanslar, sempozyumlar, paneller, toplantılar ve geziler düzenler. Sergiler açar, tiyatro dia gösterileri spor karşılaşmaları, şenlik ve benzeri faaliyetlerde bulunur.

b) Kitap, dergi, bülten ve broşürler yayınlar ve yayınlanmış olanların ise yabancı dillerden Türkçe’ye veya Türkçe’den yabancı dillere çevrilmesini sağlar. UNESCO alanları ile ilgili kamuoyunu aydınlatıcı duyuru ve benzer yayınlar yapar.

c) UNESCO Türkiye Milli Komisyonuna bilgi vererek UNESCO kulüpleri, okulları ve kuruluşları ile işbirliği yapar. Bunların düzenleyecekleri etkinliklere katılır, sosyal amaçlı geziler düzenler. Bu amaçla UNESCO kulüpleri üyelerinin yabancı uzmanlarının, konuşmacılarının ve sanatçılarının Türkiye’de misafir edilmesini düzenler.

d) İlimizde bulunan ve UNESCO’nun kardeş okullar listesinde olan Tophane Teknik Lise ve Endüstri Meslek Lisesi’nin, UNESCO kardeş okul çalışmalarında destek verir.

e) İlimizde bulunan 700 yıllık geçmişe sahip Cumalıkızık Köyü’nün korunarak yaşatılması ve var olan değerlerinin geliştirilerek geleceğe taşınması hedefiyle fiziksel iyileştirmenin yanında sosyo-kültürel ve ekonomik iyileştirme çalışmalarının yapılması için ilgili birimlerle iş birliği içinde çalışır.

f) Dernek ikametgâhı ve faaliyetleri için gerekli taşınır ve taşınmaz malları satın alır, kiralar ve gerekirse satar. Taşınmaz mallar her türlü ayni haklar tesis edilebilir ve işletilebilir, ilişkileri geliştirmek için lokal dinlenme evleri spor salonu vb. açabilir.

g) Yardım toplama hakkında mevzuat ile bu hükümlerine uygun olarak bağış alabilir ve verebilir.

Copyright 2017 | BURSA UNESCO DERNEĞİ

By idedesignoffice.com